Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Grondwater -> Factsheets
   
Wanneer is er sprake van (grond)wateroverlast en hoe kan ik dat herkennen?  

 

Definitie wateroverlast:
Of er sprake is van wateroverlast hangt af van het gebruik van een gebouw of terrein in combinatie met de hoeveelheid water en de tijdsduur van de aanwezigheid ervan:
• Hemelwateroverlast is de situatie waarbij er sprake is van aantasting van een of meer gebruiksfuncties van een onroerend goed door structureel (te) veel hemelwater.
• Grondwateroverlast is de situatie waarbij er sprake is van aantasting van een of meer gebruiksfuncties van een onroerend goed door structureel te geringe ontwateringsdiepte (d.i. de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand).


Figuur: er kan sprake zijn van een schijngrondwaterstand:als regenwater niet de grond inzakt maar naar een woning toestroomt en in het cunet (=uitgegraven bouwoppervlak) blijft staan.

Ofwel: grondwateroverlast kan ontstaan wanneer de grondwaterstand structureel te hoog is. Grondwater kan dan bijvoorbeeld in de kruipruimte staan of binnendringen in niet goed waterdicht gemaakte kelders. Met structureel wordt bedoeld dat het herhaaldelijk, gedurende lange tijd (weken tot maanden) voorkomt.
Ook wanneer grondwaterstanden te laag zijn, kan overlast ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat houten funderingspalen waarop een huis is gebouwd, gaan rotten doordat het grondwater te diep wegzakt. Hoewel hierdoor overlast wordt ervaren, wordt in dit geval gesproken van grondwateronderlast.

Hoe is grondwateroverlast te herkennen?
Het gevolg van te hoge grondwaterstanden kan zijn dat vochtoverlast in de woning ontstaat. Doordat gedurende langere tijd grondwater in de kruipruimte staat, kan er een hoge luchtvochtigheid ontstaan. Bij een hoge luchtvochtigheid gedijen schimmels en zwammen goed. Vaak worden deze schimmels en zwammen het eerst aangetroffen op de plek waar leidingen het huis binnenkomen. Houten vloeren kunnen hierdoor aangetast raken, en in huis is een muffe lucht te ruiken.
Optrekkend vocht kan vooral bij oude muren zorgen voor verkleurde zones aan de onderzijde die zich aftekenen in het pleisterwerk of op het behang. Er kan een uitbloei van zouten ontstaan óf de verf óf het pleisterwerk komt los of verpulvert.

Hoe stel ik vast of er sprake is van te hoge grondwaterstanden?
Of het water in de kruipruimte een gevolg is van te hoge grondwaterstanden, kan eenvoudig worden vastgesteld door een gat te graven in de tuin of door een peilbuis te plaatsen. Als het niveau van het water in het gat of de peilbuis overeenkomt met het niveau van de kruipruimte, dan is er mogelijk sprake van grondwateroverlast.
Of er daadwerkelijk sprake is van grondwateroverlast kan worden vastgesteld door regelmatige controle van de aanwezigheid van water in de kruipruimte. In ieder geval is het raadzaam een dergelijke controle te doen kort na een fikse regenbui en op een moment dat het al wat langer droog is (enkele dagen aaneengesloten). In combinatie met het gat in de tuin kan men in grote lijnen vaststellen of het water in de kruipruimte afkomstig is van een niet goed functionerende riolering, lekke waterleiding of door een te hoge grondwaterstand.

Analyse van grondwater, drinkwater of hemelwater
Een andere methode (die meer kostbaar is) is het laten analyseren van de waterkwaliteit. Met het vaststellen van de kwaliteit kan worden bepaald of het water afkomstig is uit de grond, uit de rioolpijp, de waterleiding of van regenwater. Immers, drinkwater, grondwater, rioolwater en regenwater hebben elk hun eigen specifieke kwaliteitskenmerken.
Informatie hierover kunt u krijgen bij FUGRO Ingenieursbureau BV. in Arnhem, tel: 026-3698444 (www.fugro-nederland.nl)