Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Grondwater -> Factsheets
   
Ik heb vocht- of wateroverlast in de kelder/souterrain. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?  


Een kelder is geen verblijfruimte en hoeft volgens het Bouwbesluit derhalve niet waterdicht te zijn.
Een souterrain is een verblijfruimte en dient volgens het Bouwbesluit derhalve wel waterdicht te zijn.

Definitie wateroverlast
Of er sprake is van wateroverlast hangt af van het gebruik van een gebouw of terrein in combinatie met de hoeveelheid water en de tijdsduur van de aanwezigheid ervan:
• Hemelwateroverlast is de situatie waarbij er sprake is van aantasting van een of meer gebruiksfuncties van een onroerend goed door structureel (te) veel hemelwater.
• Grondwateroverlast is de situatie waarbij er sprake is van aantasting van een of meer gebruiksfuncties van een onroerend goed door structureel te geringe ontwateringsdiepte (d.i. de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand)

 

Schadebeeld
Het schadebeeld dat kan optreden als gevolg van een hoge luchtvochtigheid in de kelder/souterrain en in de woning is zeer divers:
• Zwellen van houten vloeren en bij dichte afwerking rotten van houten vloeren;
• Aantasting van de afwerking van de begane grondvloer;
• Condensatie op ramen en kozijnen of andere koude oppervlakten;
• Vochtplekken en schimmel op muren en inboedel;
• Muffe of stinkende binnenlucht;
• Gezondheidsproblemen.

Oorzaken
-Bouwtechnische oorzaken
De belangrijkste oorzaak voor water in de kelder of souterrain is lekkage van de muren. Door ouderdom en zettingen kunnen er scheuren ontstaan. Dit is duidelijk vast te stellen als de muren door vocht zijn aangetast in dat deel van de ruimte dat zich beneden het niveau van de grondwaterspiegel bevindt.

-Grondwatertechnische oorzaken
Door een stijging van de grondwaterstand kan opeens wateroverlast optreden in kelder of souterrain, als de muur ter plaatse van de stijging van de grondwaterstand lek is. In feite is dit dus een combinatie van een grondwatertechnische en een bouwtechnische oorzaak.

-Overige oorzaken
Lekken in waterleidingen, in hemelwaterafvoeren en in rioleringsbuizen kunnen eveneens water in kelder of souterrain veroorzaken.

Figuur: Schematische weergave van de oorzaak van vochtoverlast in kelder of souterrain

Oplossingsrichtingen
Omdat elke woning zijn eigen specifieke problemen heeft, is er geen standaard oplossing. Daarom geven we oplossingsrichtingen aan. Niet alle maatregelen zijn
altijd doelmatig.

• Om vochtige of natte kelders en souterrains tegen te gaan kunnen grondwatertechnische maatregelen worden genomen zoals aanleg van drainage rond de woning. Ter plaatse waar veen in de ondergrond aanwezig is en de woningen op staal zijn gefundeerd, wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het verlagen van de grondwaterstand. Een verlaging van de grondwaterstand resulteert in zettingsgevoelige gebieden in zettingen en maaivelddalingen, met een risico op eventuele scheefstand en/of scheurvorming van woningen die op staal zijn gefundeerd.

• Verder kunnen bouwkundige maatregelen worden genomen zoals waterdicht maken van de wand en/of bodem van kelder of souterrain.

• Indien sprake is van een lekkende wand en/of bodem in kelder of souterrain wordt geadviseerd eventuele scheuren te herstellen en de constructie te laten injecteren. Wanneer sprake is van een gemetselde kelder of souterrain kan met een siliconen micro emulsie geïnjecteerd worden. De micro emulsie dringt door tot in de poriën van de stenen en vormt na uitharding een waterkerende laag in de wand en/of bodem van kelder of souterrain. Als gevolg van vochtoverlast kan sprake zijn van zoutuitbloei welke na injecteren niet direct zal verdwijnen. Het kan nog circa 5 jaar duren voordat de wand en bodem van kelder of souterrain geheel droog zijn en de zoutuitbloei stopt.

• Indien de kelder of souterrain van dermate slechte kwaliteit is dat reparatie/injecteren geen oplossing meer is, kan er voor gekozen worden de kelder of souterrain vol te storten en zo te laten vervallen of een nieuwe kelder- of souterrainconstructie binnenin de huidige constructie te laten aanleggen. Logischerwijs brengt deze laatste oplossing relatief hoge kosten met zich mee.

Bron: Wareco Ingenieurs