Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Grondwater -> Factsheets
   
Ik heb wateroverlast in de tuin. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?  


Definitie wateroverlast:
Of er sprake is van wateroverlast hangt af van het gebruik van een gebouw of terrein in combinatie met de hoeveelheid water en de tijdsduur van de aanwezigheid ervan:
• Hemelwateroverlast is de situatie waarbij er sprake is van aantasting van een of meer gebruiksfuncties van een onroerend goed door structureel (te) veel hemelwater.
• Grondwateroverlast is de situatie waarbij er sprake is van aantasting van een of meer gebruiksfuncties van een onroerend goed door structureel te geringe ontwateringsdiepte (d.i. de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand).

 


Schadebeeld
Het schadebeeld dat kan optreden als gevolg van wateroverlast in de tuin kan verschillende vormen aannemen:
• Natte en onbegaanbare tuinen;
• Schade aan groenvoorzieningen;
• Slechte groeiomstandigheden voor planten en bomen;
• Water dat tegen de gevel van de woning blijft staan.

Oorzaken
Het verschijnsel dat regenwater na een periode van hevige neerslag blijft staan op het maaiveld doordat het moeilijk wegzakt in de bodem, is niet per definitie een situatie van grondwateroverlast. Het kan wel leiden tot grondwateroverlast, indien het slechte wegzakken van het regenwater een gevolg is van een hoge grondwaterstand.

Oplossingsrichtingen
• Aanbevolen wordt om in de tuinen waar waterplassen staan de waterscheidende klei/leemlagen te doorsteken tot op de vaste zandlaag en de ontstane gaten op te vullen met grind (grindkoffers of –pilaren), waardoor water gemakkelijker in de ondergrond kan infiltreren. Aandachtspunt hierbij is dat de met grind opgevulde gaten voldoende groot en diep moeten zijn.

• Ophogen van de tuin (maaiveld) met het afschot van de woning af. Tegelijkertijd kan de waterdoorlatendheid worden vergroot door het verschralen van de toplaag of grondverbetering met zand. De aanleg van bovengenoemde grindkoffers kan helpen om de waterdoorlaatbaarheid plaatselijk te vergroten.

• Wanneer door jarenlange inklinking en verslemping de bodem is dichtgeslagen, kan het regenwater niet weg en gaat horizontaal afstromen. Een maatregel kan zijn om de toplaag te laten los maken en aanvullen met zand, zodat een betere bodemstructuur wordt verkregen.

• Een andere methode is de aanleg van een horizontaal drainage-infiltratiesysteem op het terrein. Zoals bij sportvelden wordt dan het overtollige water door de drainageleiding afgevoerd óf naar een lager gelegen plek of sloot óf naar de hemelwaterafvoerleiding van de gemeente bij een gescheiden rioolstelsel. Net als voor riolering geldt hierbij dat ook een drainagesysteem onderhoud vraagt en een beperkte levensduur heeft.