Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Grondwater -> Factsheets
   
Wie is verantwoordelijk?  

 

In de Wet Gemeentelijke Watertaken (tegenwoordig de nieuwe Waterwet) zijn de verantwoordelijkheden opgenomen van de gemeente en de perceelseigenaren bij de aanpak van watervraagstukken in bebouwd gebied.

Gemeente Nijmegen
De gemeente heeft een zorgplicht voor het treffen van maatregelen in het openbaar gebied (dus tot de perceelsgrens) wanneer sprake is van grondwater- of hemelwateroverlast,. Het moet dan wel gaan om wateroverlast die structurele nadelige gevolgen voor de bovengrondse functies heeft. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2010-2016) is dit als volgt omschreven:

Zorgplicht voor het voorkomen of beperken van problemen door grondwaterstanden

• De gemeente treft maatregelen in de openbare ruimte wanneer:
1. Een klacht melding maakt van structurele overlast, betreffende de aan de grond gegeven bestemming, in een verblijfsruimte of tuin/plantsoen, die zich minimaal 2 achtereenvolgende jaren voordoet.
2. Er sprake is van een gemiddeld hoogste grondwaterstand, die minder bedraagt dan 0,70 m. beneden de kruin van de weg in de openbare ruimte (in geval van een klacht in een verblijfsruimte). In geval van een klacht bij tuin/plantsoen dient de gemiddeld hoogste grondwaterstand minder te bedragen dan 0,5 m. beneden de kruin van de weg in de openbare ruimte. Deze limiet dient meer dan 20 achtereenvolgende dagen te worden overschreden.
3. Het treffen van maatregelen in de openbare ruimte dient doelmatig te zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en duur van de overlast. Het aantal getroffen percelen is hierbij belangrijk en de verhouding tussen de kosten van de maatregelen en de financiële schade van de overlast. Wanneer de schade slechts een fractie van de kosten vormt is het treffen van maatregelen niet doelmatig.
4. Hierbij in acht genomen dat het treffen van maatregelen niet tot de zorg van een andere waterbeheerder hoort: peilbesluiten door het waterschap of Rijkswaterstaat kunnen invloed hebben op de grondwaterstand. Hetzelfde geldt voor vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen door de provincie. Gevolgen voor de grondwaterstanden behoren niet tot de gemeentelijke zorgplicht.

• De gemeente hoeft dus niet in haar beleid als uitgangspunt een grondwater-situatie te hanteren, waarbij kelders en kruipruimten (dit zijn géén verblijfsruimten) altijd gevrijwaard blijven van wateroverlast. U kunt hierbij de situatie vergelijken met een hevige hoosbui die 1x in de 10 jaar kan vallen en die in juni 2009 in Nijmegen-Oost viel: de gemeente hoeft niet het hele rioleringssysteem in de stad in te richten op dit soort extreme buien.

• De gemeente is regisseur ten aanzien van grondwateraspecten (geen beheerder) en dient te voorzien in een (digitaal)grondwaterloket waar burgers hun klachten kunnen melden.

Perceelseigenaren
Perceelseigenaren zijn verantwoordelijk voor de staat van eigen woning of perceel. De woning dient te voldoen aan de Woningwet en de daarop gebaseerde regelgeving als het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Deze bouwregelgeving verplicht niet tot het waterdicht maken van ruimtes beneden de begane grond (kelder of kruipruimte), tenzij het verblijfsruimten zijn (souterrain). De woonvloer zelf dient wel waterdicht te zijn. Eigenaren moeten, indien nodig, zelf waterhuishoudkundige en/of bouwkundige maatregelen treffen en zorgen dat de woning (lees verblijfsruimte) en tuin voldoen aan hun wensen. De perceelseigenaar moet het hemelwater en grondwater zoveel mogelijk infiltreren in de bodem of afvoeren naar het oppervlaktewater. De gemeente of overheid moet de perceelseigenaar in staat stellen dat te doen.

Daarbij geldt:
• De perceelseigenaar moet zich houden aan de algemene regels die zijn gesteld aan het lozen van grond- en drainagewater.
• De perceelseigenaar moet zich realiseren dat er nagatieve gevolgen kunnen zitten aan grondwatertechnische maatregelen. Daarom is het belangrijk deze maatregelen alleen in overleg met de gemeente te nemen.

Ander waterbeheerders zijn:

Waterschap Rivierenland
Het waterschap zorgt voor waterveiligheid, afvalwaterverwerking en regelt de oppervlaktewaterpeilen van de watergangen. Na het ingaan van de nieuwe Waterwet is het waterschap verantwoordelijk voor vergunningverlening voor en registratie van grondwateronttrekkingen. Wat het waterschap precies doet vindt u op www.waterschaprivierenland.nl of www.wsrl.nl

Provincie Gelderland
De provincie regelt alleen nog vergunningen voor het onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorziening en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gelderland.nl

Rijkswaterstaat Oost Nederland
De Directie Oost Nederland is één van de tien regionale diensten van Rijkswaterstaat. Ze is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van de snelwegen en de hoofdvaarwegen in de provincies Gelderland en Overijssel. Dit in nauw overleg met de regio. Voor Nijmegen is zij dus beheerder van de grote rivieren en het Maas Waal kanaal.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rijkswaterstaat.nl