Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Grondwater -> Procedure bronnering
   
Procedure bronnering

Voor vragen over grondwater, informatie en meldingen van overlast: bel of mail het Waterservicepunt Nijmegen

Aanvraag onttrekken grondwater
Voor het onttrekken van grondwater heeft u een watervergunning nodig van waterschap Rivierenland. Voor veel voorkomende onttrekkingen is een schriftelijke melding voldoende. Hiervoor zijn in de Keur van het waterschap algemene regels opgesteld.

Aanvraag lozen grondwater
Voor het lozen van grondwater bij bronnering zijn grofweg twee mogelijkheden :
1. Op het oppervlaktewater
2. Op het riool (indien lozing op het oppervlaktewater niet mogelijk is)

NB: voor meer informatie over wet en regelgeving en met name de lozingseisen kijkt u in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, hoofdstuk 3.

Van het Rijk is toestemming nodig:
1. Bij lozing op de Waal of het Maas Waal kanaal. U kunt dit aanvragen bij Rijkswaterstaat, Min. van Infrastructuur en Milieu op www.rijkswaterstaat.nl

Van het waterschap is toestemming nodig:
1. Bij lozing op oppervlaktewater. U kunt dit aanvragen op www.wsrl.nl

Van de gemeente is toestemming nodig :
1. bij lozing op het riool voor :
a) de hoeveelheid te lozen water en
b) de periode van lozen en
c) het lozingspunt
2. bij lozing op het oppervlaktewater voor :
a) het leggen van tijdelijke afvoerleidingen in openbaar terrein en
b) het lozen via de slokop (=overloop) van een wadi. De wadi is primair bedoeld voor de berging en afvoer van hemelwater. Dit betekent dat tijdens hevige neerslag de bronnering tijdelijk gestopt kan worden.

Hier vindt u een aanvraagformulier (in Word-formaat) van de gemeente voor het lozen van het grondwater.

 

Meer informatie
Stadsbeheer, kwaliteitsbeheer riolering
Telefoon: (024) 329 80 69
E-mail: rioolbeheer@nijmegen.nl

Ook kunt u contact opnemen met één van de vergunningencoördinatoren van de gemeente Nijmegen: 024-3293678

 

   
   
   

 

 

j