____________________________________________________________________________
Waterbeleid -> Waterpartners
   
Over de waterpartners  
In Nijmegen zijn maar liefst vijf partners bij het waterbeheer betrokken. Deze situatie is historisch zo gegroeid. Hier worden hun belangrijkste taken beschreven.
Via de logo's kunt u op de websites van de waterpartners komen.
Door de uitvoering van het Waterplan Nijmegen werken de waterpartners samen aan een duurzaam stedelijk waterbeheer

 

 
Gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen streeft naar een goede omgevingskwaliteit. Hiertoe zorgt zij voor onderhoud van de riolering, het groen en de (overstort)vijvers in de stad. De gemeente ontwikkelt beleid voor het stedelijk waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Nu nog beheert de gemeente het oppervlaktewater in Dukenburg en Lindenholt. Dit beheer wordt overgedragen aan het Waterschap Rivierenland. De gemeente zorgt daarnaast voor de ontwatering van het stedelijk gebied. Ofwel: het voorkomen van (grond)wateroverlast. Het stimuleren van drinkwaterbesparing behoort ook tot haar taken.
   
Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland is in 2002 ontstaan na een fusie van vijf waterschappen, waaronder de polderdistricten Betuwe en Groot Maas en Waal en het zuiveringsschap Rivierenland. De belangrijkste taken van het waterschap zijn zorgen voor veilige dijken, schoon water in de watergangen en de juiste hoeveelheid water. Waar nodig worden de rivierdijken versterkt. Zuiveringsinstallaties zijn heel belangrijk in de strijd tegen watervervuiling. En een uitgekiend stelsel van stuwen en poldergemalen zorgt voor het juiste waterpeil in sloten en andere watergangen.
   
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat zorgt voor de waterkwaliteit én de waterkwantiteit van de Waal en het Maas-Waalkanaal. RWS verleent vergunningen voor lozingen van de overstorten op de Waal. Op het Maas-Waalkanaal komen vanuit het rioolstelsel geen directe overstorten uit.
   
Provincie Gelderland
De provincie Gelderland bepaalt met het Provinciaal Waterhuishoudingsplan de hoofdlijnen voor het waterbeleid van gemeente en waterschap. In het Provinciaal Milieubeleidsplan wordt het kader voor het gemeentelijk milieubeleid gegeven. De provincie ziet toe op de verdeling van het (diepe) grondwater en de bescherming van de drinkwaterwinningen in Heumensoord en bij de Nieuwe Markt. Tenslotte regelt de provincie de organisatie van de waterschappen.
   
Vitens
Vitens is het grootste waterbedrijf in Nederland. Ontstaan in 2002 uit een fusie tussen Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleidingmaatschappij Overijssel. Vitens levert water aan 4 miljoen mensen in Friesland, Overijssel, Gelderland, een deel van Flevoland en enkele Drentse gemeenten.
   

http://www.zsr.nl http://www.pdgmw.nl http://www.polder-betuwe.nl/water.htm http://www.nuon.nl http://www.waterbedrijfgelderland.nl