____________________________________________________________________________
Waterbeleid -> Waterplan Nijmegen
   
Waterplan Nijmegen  

Een sprankelend toekomstbeeld
In 2050 is Nijmegen een spetterende waterstad. Water is niet meer verstopt in buizen onder de grond. Het is een volwaardig onderdeel geworden van de stedelijke leefomgeving. In het centrum is het water zichtbaar in speelse fonteinen, wadi's en fraaie vijvers. Boten meren af aan de Waalkade en in de woonwijken maken bewoners gebruik van regenwater voor het sproeien van hun tuin. Kinderen spelen met waterspeeltuigen op schoolpleinen. De mooie natuur in en om Nijmegen vaart wel bij deze waterrijke activiteiten. Doordat er minder water wordt onttrokken en er meer water in de bodem infiltreert zijn er niet alleen mooie groene vijverpartijen in de stad, maar is ook het probleem van de verdroging van de stuwwal sterk verminderd.

Dit toekomstbeeld is vastgelegd in het Waterplan. De gemeente Nijmegen wil dit verwezenlijken door samen met u en haar waterpartners te werken aan de volgende actiepunten:

 

  • afkoppelen van verhard oppervlak
  • (drink)waterbesparing
  • verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater
  • water meer zichtbaar maken in de stad
Watersysteem en waterketen
Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water. Neerslag valt op de grond en zakt in de bodem (grondwater) of loopt naar het oppervlaktewater. Het grootste deel komt uiteindelijk in zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag geven. De waterketen wordt gevormd door de keten van ingrepen van de mens op het watersysteem: het oppompen van grondwater om er drinkwater van te maken; dat wordt na gebruik afvalwater, dat behandeld wordt in een rioolwaterzuivering. Na zuivering komt het water weer in het oppervlaktewater terecht.
 
   

Waarom moet er wat gebeuren met het water in Nijmegen?
Er stroomt schoon drinkwater uit onze kranen en ons afvalwater wordt via de riolering afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Prima toch? Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand, maar toch is het nodig om te kijken naar het waterbeheer in onze stad. De relatie tussen watersysteem en waterketen is verstoord.
We gebruiken veel drinkwater voor schoonmaakwerk zoals het spoelen van de WC en het wassen van de auto.
Ook hebben we steeds meer verhard oppervlak gekregen. Waar vroeger het water in de bodem kon zakken, verdwijnt het nu, samen met ons afvalwater, in de riolering en uiteindelijk in de Waal. Daardoor draagt het bij langdurige regenval bij aan hoge waterstanden. Bij hevige regenval loopt het riool over in overstortvijvers. Zo komt er ook afvalwater in deze vijvers terecht, wat kan leiden tot onhygiënische toestanden.

 

   
Wat gaat er veranderen?
Regenwater wordt zoveel mogelijk uit het riool gehouden, er worden waterbesparingsmaatregelen doorgevoerd en oppervlaktewater wordt aantrekkelijker gemaakt. Waar woningen, straten en wijken worden opgeknapt, wordt tegelijk het waterbeheer aangepast.
 
   

Met z'n allen
De stad verandert. Door fonteinen, watervalletjes en wadi's wordt het water weer zichtbaar. Ook de vijvers zijn al of worden opgeknapt en daardoor schoner en mooier.
Regenwater verdwijnt niet meer in het riool, maar gaat via regentonnen, gootjes en infiltratieputten langzaam de grond in.
Als iedereen zijn steentje bijdraagt kan het plan slagen: alle Nijmegenaren, woningbouwverenigingen, bedrijven, scholen en kinderdagverblijven, de gemeente en haar waterpartners.
Hoe? Door regenwater anders te gebruiken, zuiniger om te gaan met drinkwater en verontreinigingen zoveel mogelijk te voorkomen.

 


Over het Waterplan Nijmegen

Op 27 juni 2001 is het Waterplan Nijmegen gepresenteerd! Daarmee is, na een intensieve planperiode van ruim vier jaar, de basis gelegd voor duurzaam stedelijk waterbeheer in Nijmegen. Het bijzondere van Waterplan Nijmegen is dat het leeft! Het is tot stand gekomen in samenwerking met vele partijen die direct of indirect te maken hebben met het stedelijk water. Ook de burgers vormen één van die partijen. Zij hebben bij de vele proefprojecten en tijdens de waterweken inbreng in het plan gehad. Met dit plan in de hand kunnen de waterpartners de komende decennia de uitdaging aangaan duurzaam stedelijk waterbeheer te realiseren.

Wilt u een exemplaar van het Waterplan Nijmegen hebben?
Vraag het aan bij het Waterservicepunt Nijmegen. U kunt het Waterplan ook afhalen bij Loket Duurzaam Wonen in de Stadswinkel van de gemeente Nijmegen of hier downloaden.